آخرین ویرایش : July 23, 2013

مهین دخت مزارعی

مناصب و مشاغل


نماینده

مجلس شورای ملی ایران

( از ۱۳۵۰ه.ش. تا ۱۳۵۴ه.ش. )

در دورۀ بیست و سوم نمایندۀ حوزه انتخابی فسا از استان فارس بود. 

عضو

سازمان زنان ایرانوی دبیر سازمان بود.


مهین دخت مزارعی

تاریخ تولد ۱۳۰۷ه.ش.
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • نام پدرش محمد باقر بود.
  • دارای لیسانس زبان و ادبیات فارسی بود.
  • برای مدتی معاون فنی و آموزشی سازمان ملی پیش آهنگی ایران بود.

done in 0.0215 seconds