آخرین ویرایش : July 23, 2013

ملکه طالقانی

مناصب و مشاغل


نماینده

مجلس شورای ملی ایران

( از ۱۳۵۰ه.ش. تا ۱۳۵۴ه.ش. )

در دوره بیست و سوم نماینده حوزه انتخابی تهران بود.


ملکه طالقانی

تاریخ تولد ۱۳۰۵ه.ش.
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:

نام پدرش محمدرضا بود.
دارای دکترای زبان و ادبیات فارسی بود.
به همراه فرخ رو پارسا و هما آهی کتاب «زن در ایران باستان» را تالیف کرد. 


done in 0.0225 seconds