آخرین ویرایش : July 26, 2013

میرزا محمود نجم الملک

تحصیلات


محل تحصیل


روابط خانوادگی


نام پدر

نام پسر

نام پدربزرگ

نام نوه

دارای رابطه خانوادگی با

میرزا عبدالغفار نجم الدولهمیرزا عبدالغفار نجم الملک عموی محمود بود. در سال 1313ه.ق لقب نجم الملک به محمود خان داده شد.توضیحات بیشتر:

در سال 1275 ه.ق یک استاد اطریشی با کمک دو نفر از دانشجویان مدرسه دارالفنون به نامهای ذوالفقار و محمدتقی خان، نقشه ای از تهران تهیه کردند که می توان گفت اولین نقشه مقیاس داری است، که با اصول علمی تهیه شده است. میرزا محمود نجم الملک که از عمویش ریاضی و نقشه برداری را فرا گرفته بود نقشه استاد اطریشی خود را کامل نمود. شاگردان این شخص نیز هر کدام یک سمت تهران را نقشه برداری نمودند. وی نقشه تکمیل شده را در مقیاس 1:40000 به چاپ رسانید. بعد میرزا فضل الله یاور، تمام آنها را در یک برگه ترسیم کرد بدین ترتیب تا دو فرسخی اطراف تهران نقشه برداری شده بود.


done in 0.0264 seconds