از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--


توضیحات بیشتر:


‏سفرنامه خوزستان حاج میرزا عبدالغفار نجم الملک از چهارشنبه ‎۲۲ ذی حجه ‎۱۲۹۸ هجری قمری تا یکشنبه ‎۱۴ رمضان ‎۱۲۹۹ هجری قمری...

مولف : ‏عبدالغفار بن علی محمد نجم الدوله؛ به کوشش سید محمد دبیر سیاقی

انتشار : ‏تهران، ‎۱۳۸۵

done in 0.0263 seconds