آخرین ویرایش : August 2, 2013

سید اسدالله خان ناظم الدوله

مناصب و مشاغل


وزیر

حاکم

منطقه اردبیل

( از ۱۳۰۴ه.ق. )
اسدالله خان در سال 1304 ق پس از بازگشت به ایران، به جای مصطفی خان امیر تومان حاکم اردبیل و خوی  که در گذشته بود، حاکم آنجا گردید.

منطقه فارس

( از ۱۳۱۴ه.ق. تا ۱۳۱۵ه.ق. )
ناظم الدوله در سال 1314 ق. بجای محمد تقی میرزا رکن الدوله حاکم فارس شد. سال بعد، عبدالحسین میرزا فرمانفرما جانشین او شد.

شهر تهران

( ۱۳۱۵ه.ق. )

سفیر

سفارت ایران در عثمانی

( از ۱۳۰۸ه.ق. تا ۱۳۱۰ه.ق. )

وزیر مختار

سفارت ایران در روسیه

( از ۱۳۰۱ه.ق. تا ۱۳۰۴ه.ق. )

کنسول

رئیس

دارالشورای کبری (دوره قاجار)

( ۱۳۱۷ه.ق. )
در سلطنت مظفرالدین شاه


روابط خانوادگی


نام پسر

نام برادر

دارای رابطه خانوادگی با

سید ابوالفتح حشمت الدولهابوالفتح خان با دخترِ عمویش، ناظم الدوله ازدواج کرد.


تاریخ تولد ۱۲۵۲ه.ق.
تاریخ درگذشت ۱۳۱۹ه.ق.
محل تولد شهر تبریز
محل درگذشت شهر تهران

قریه رستم اباد

ملیت کشور ایران
مدفن حرم حضرت معصومه (س)

در آرامگاه خانوادگی


توضیحات بیشتر:
  • سید اسدالله خان فرزند حاج میرزا علی‌اصغر مستوفی در تبریز متولد شد. پس از اتمام تحصیلات مقدماتی با فرصت‌هایی که در آن زمان به دست آمد، در کشورهای اروپایی به خصوص روسیه ترکیه مبادرت به تکمیل تحصیلات و ادبیات و زبان‌های خارجه نمود.
  • در عهد ناصرالدین‌شاه هنگامی که میرزا عبدالرحیم قائم مقام در پطرزبورگ وزیر مختار بود، به سمت نایب اول سفارت منصوب بعداً سر کنسول ایران در تفلیس گردیده و سپس با سمت وزیر مختاری در پطرزبورگ مشغول خدمت گردید. در 1301 ه.ق لقب وکیل الملک گرفت.
  • در سال 1304 ه.ق حکمران اردبیل و خوی شد. در سال 1308 ه.ق با تقدیم پیشکش لقب ناظم الدوله (که به ملکم خان تعلق داشت) را گرفت و سپس سفیرکبیر ایران در استانبول گردید.
  • در عهد مظفرالدین‌شاه یکبار حاکم فارس و سپس تهران شد و چندی بعد به وزارت دادگستری منصوب گردید.
  • سید اسدالله با سیده حاجی بگم‌خانم (مرحومه) دختر مرحوم حاج سید مهدی قاضی معروف تبریزی ازدواج نموده و چهار پسر: حسین، رضا، حسن و یحیی و سه دختر آسیه سلطان (قدس الدوله)، زیبا (کشورالدوله) و  عفت خانم داشت.

done in 0.0723 seconds