آخرین ویرایش : August 2, 2013

محسن دیبا

معروف به : سردار مکرم

تحصیلات


محل تحصیل

شهر سنت پترزبورگ (لنینگراد)به مدت شش سال در مدرسه نظام موسوم به الکساندر وسکی کارتسکی گوریوس واقع در شهر پترزبورگ تحصیل نمود.

شهر استانبولبه مدت شش سال در مدرسه حربیه اسلامبول به تکمیل تحصیلات نظامی پرداخت.


مناصب و مشاغل


سرلشگر

ستاد کل ارتش ایرانمحسن دیبا مدت سه سال در کمیسیون تحدید حدود ایران و ترکیه، نماینده ستاد ارتش ایران بود. بعداً معاون اداره نظام وظیفه شد و سپس رئیس ناحیه یک و بعد رئیس رکن چهارم و رکن دوم ستاد ارتش گردید.

سرتیپ

نیروهای نظامی قاجارپس از مشروطه با درجه سرتیپ دویی به ریاست اداره کل نظام آذربایجان منصوب شد.


روابط خانوادگی


نام پدر

نام پسر

دارای رابطه خانوادگی با

سید محمد رفیع طباطبایی نظام العلماءمحسن دیبا با راضیه (رفعت السلطنه) دخترعمویش سید محمد رفیع نظام العلماء ازدواج کرد.


تاریخ تولد ۱۲۶۱ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۴۲ه.ش.
محل تولد شهر تفلیس

هنگامی که پدرش سرکنسول ایران در تفلیس بود.

ملیت کشور ایران
مدفن شهر قم

قبرستان نو


توضیحات بیشتر:
  • محسن دیبا پس از بازگشت به میهن ابتدا به دیونریون قزاق داخل شد، ولی بعداً استعفاء نمود، در وزارت امور خارجه با پست رئیس اداره ترجمه مشغول گردید. چندی بعد به ریاست فوج پیاده نهم خوی منصوب شد.
  • در زمان مشروطیت، شهربانی تبریز را تشکیل و خود به ریاست اداره مزبور برگزیده شد. چندی بعد به ریاست اداره معادن نمک آذربایجان رسید. در دوره اول مجلس شورای ملی به سمت نمایندگی مردم تبریز منتخب شد، ولی از این سمت استعفاء داد و حاکم شهر تبریز و رئیس اداره شهربانی آذربایجان گردید. چندی بعد به ریاست اداره کل نظام آذربایجان منصوب و در این سال بود به درجه سرتیپ دومی در دیونریون ارتقاء یافت.
  • هنگام متحدالشکل شدن ارتش ایران به سمت رئیس ارکان اداری لشکرهای آذربایجان و بعداً به ریاست ستاد لشگرهای آذربایجان منصوب و در این سمت مدت ده سال تمام خدمت نمود. مدتی به معاونت دانشگاه جنگ برگزیده شد. و بعد رئیس دادگاه تجدید نظر شماره یک دادرسی ارتش گردید. و سپس رئیس اداره توپخانه ارتش شد. آخرین درجه‌اش درجه سرلشگری بود.
  • به زبان‌های فرانسه، آلمانی، روسی، ترکی اسلامبولی آشنایی داشت و از دول خارجه دارای نشان‌ها بوده و آجودان مخصوص همایونی و نشان و حمایل امیرتومانی و سرداری و سردوشی الماس را نیز دارا بوده است.
  • دارای سه همسر و سه پسر و سه دختر به شرح زیر: از زهرا پیرنیا، دختر میرزا نصرالله خان مشیرالدوله وزیر خارجه اولادی نداشت. از معصومه سلطان، دختر محمدخان پسری به نام مسعود و از سیده راضیه رفعت‌السلطنه دختر حاج نظام‌العلماء، دو پسر به نام سید منصور و سید فریدون و سه دختر به نام سیده رفعت‌السادات، عزت‌السادات و سیده فخری داشت.

done in 0.0523 seconds