آخرین ویرایش : August 2, 2013

یحیی ناظم الدوله دیبا

مناصب و مشاغل


نماینده

مجلس شورای ملی ایراندر دوره چهارم از طرف مردم آذربایجان به سمت نمایندگی انتخاب شد.

شهردار

شهر تبریز

( ۱۲۹۶ه.ش. )

رئیس

اداره مالیه آذربایجان (عصر قاجار)ناظم الدوله دو بار ریاست مالیه آذربایجان را به عهده گرفت.

کارمند


روابط خانوادگی


نام پدر

دارای رابطه خانوادگی با

سید محمد رفیع طباطبایی نظام العلماءنظام العلماء عموی یحیی ناظم الدوله بود.

سید محمود خان دیبا علاءالملکمحمود خان دیبا عموی یحیی ناظم الدوله بود.

سید فضل الله خان وکیل الملکمیرزا فضل الله عموی یحیی ناظم الدوله بود.


یحیی ناظم الدوله دیبا

تاریخ تولد ۱۲۶۰ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۱۸ه.ش.
محل تولد شهر تبریز
محل درگذشت شهر تهران
ملیت کشور ایران
مدفن حرم حضرت معصومه (س)

توضیحات بیشتر:

ناظم الدوله به سمت منشی مظفرالدین‌شاه برگزیده شد. یکبار ریاست اداره معادن نمک و دو بار ریاست مالیه آذربایجان را به عهده گرفت. در زمان ولایتعهدی محمدحسن میرزا ولیعهد به ریاست کابینه ولیعهد منتصب شد. در سلطنت رضاخان در دربار پهلوی خدمت می کرد.


done in 0.0285 seconds