آخرین ویرایش : August 4, 2013

سید نصرالله ناصرالسلطنه


توضیحات بیشتر:
  • پس از تکمیل تحصیلات خود در تبریز به سمت منشی حضور ولیعهد مظفرالدین میرزا برگزیده شد. سپس ریاست خالصه‌جات آذربایجان را به عهده گرفت و چندی بعد رئیس کل خالصه ایران شد مدتی بعد به وزارت خزانه منصوب گردید. هنگامی که مظفرالدین شاه عازم فرنگستان بود در رکاب همایونی به اروپا رفت.
  • دو همسر انتخاب نمود، اولی سلطان سعادت الدوله، دختر میرزا شفیع‌خان ساعدالملک شاه میر تبریزی، دومی ماه تابان خانم قمرالسلطنه، دختر معین‌السلطنه. دارای دوازده اولاد پنج پسر و هفت دختر به شرح زیر: رضا (معظم‌الدوله)، حسین منتظم‌السلطنه، نظام الدین (شاهمیر)، هماخانم افخم‌السلطنه، رخشنده خانم (ضیاء السلطنه)، نصرت عظمی خانم (نصرت عظمی)، عزت خانم (عزت‌السلطنه)، امیرناصر، معزالدین، ملکه‌خانم، آرزین دخت خانم، شیرین دخت خانم بوده است.

done in 0.0277 seconds