آخرین ویرایش : August 4, 2013

سید عبدالله سالار ارفع


توضیحات بیشتر:

اولین سمتش ریاست فوج توپچی مقدم بود. چندی بعد سمت پیش خدمت مخصوص ولیعهد محمدعلی میرزا نایل گردید. سپس به ریاست خالصه‌جات آذربایجان منصوب شد و بعداً با سمت‌های رئیس امنیه آذربایجان، حکمران دهخوارقان، سلماس، خوی و حکمران اردبیل خدمت کرد. همسرش به نام سکینه خانم فخرالحاجیه، دختر حاجی میرزا جواد مجتهدی تبریزی بود و از این همسر اولادی نداشت. (بعد از مرگ او، این خانم به عقد برادرش حاج سید المحققین درآمد.)


done in 0.03 seconds