آخرین ویرایش : August 5, 2013

میرزا حسین خان اسفندیاری سردار نصرت

مناصب و مشاغل


نماینده

مجلس شورای ملی ایران

( از ۱۳۰۵ه.ش. تا ۱۳۰۷ه.ش. )
سردار نصرت در دوره پنجم مجلس، نماينده جيرفت شد.

سرتیپ

نیروهای نظامی قاجار


سرتيپ توپخانه کرمان و 18 سال رئيس قشون کرمان و بلوچستان بود.


روابط خانوادگی


نام پدر

نام پسر

نام برادر

نام پدربزرگ

نام نوه

دارای رابطه خانوادگی با

اسفندیار اسفندیاری


سردار نصرت عموی دکتر اسفندیاری بود.

ولی خان محتشم الملک


سردار نصرت برادرزاده محتشم الملک بود.


میرزا حسین خان اسفندیاری سردار نصرت

تاریخ تولد ۱۲۴۴ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۱۳ه.ش.
محل تولد شهر کرمان
محل درگذشت شهر کرمان
ملیت کشور ایران
مدفن شهر نجف
در آرامگاه خانوادگی

توضیحات بیشتر:
  • حسین خان، مشهورترین پسر مرتضی قلی خان وکیل الملک دوم بود. مادرش از سادات میرزا حسینی کرمان بود. پس از انجام تحصیلات معمول ابتدا ریاست اداره کل پست کرمان را به دست آورد.
  • حسین خان به دلیل نقشش در جدال شیخیه و متشرعه در کرمان نامش در تاریخ ماندگار شد. در سال 1322 ه.ق که شاهزاده رکن الدوله حاکم کرمان شد، جمع آوری مالیات کرمان را به یکی از زیردستانش به نام امیرالامراء که از وابستگان ابراهیم خان ظهیرالدوله بود واگذار کرد و امیرالامرا نیز خوانین ابراهیمی را به عنوان حاکم و کلانتر شهرهای کوچک ایالت منصوب کرد. خوانین وکیل الملک که پیش از این عهده دار این مقامات بودند درصدد برآمدند این شالوده را بر هم زنند از این رو سردار نصرت به یاری عمویش محتشم الملک، برادرش عدل السلطان و پسرش حسن خان بر آتش جدال میان متشرعه به رهبری شیخ بحرینی و حاج میرزا محمد رضا آیت الله و شیخیه افزودند و ماه‌ها شهر را در آشوب نگه داشتند تا آنجا  شاهزاده رکن الدوله از مقامش برکنار شد. اما آشوب تا آنجا ادامه یافت که حاکم جدید کرمان ظفرالسلطنه حاج میرزا را چوب و فلک کرد و به مشهد تبعید ساخت. ناظم الاسلام کرمانی ادعا می کند چوب خوردن حاج میرزا محمدرضا آیت الله از عوامل تهییج روحانیت مرکز و ولایات برای اصرار در به دست آوردن فرمان مشروطیت بود.
  • پس از عزل ظفر السلطنه سردار نصرت مدتها نایب الایاله بود و در غوغای دودستگی‌های بعد از استبداد صغیر و مشروطه خواهی در کرمان، از افراد صاحب نفوذ بود و تمام حکام کرمان را به نحوی از میدان به در می کرد.
  • در 1330 ه ق که امیر اعظم نصرت الدوله عضدی حکمران کرمان شد، سردار نصرت به کارشکنی و ایجاد ناامنی در خطه کرمان پرداخت، او حمایت دموکرات‌ها را نیز به دست آورده بود، اتحادی علیه حاکم به وجود آورد که پس از شورش و کشتار مردم به عزل امیر اعظم منجر شد. به دلیل نقشش در اعدام دو آزادیخواه به جان او سوء قصدی نیز شد که نجات یافت.
  • سرپرسی سایکس در خاطراتش به نقش او در تشکیل پلیس جنوب اشاره می کند، هر چند او را طرفدار صادق انگلیس نمی داند.

done in 0.0368 seconds