آخرین ویرایش : August 5, 2013

حسن مرآت اسفندیاری

معروف به : مرآت السلطنه

مناصب و مشاغل


نماینده

مجلس شورای ملی ایران


در دوره‌هاي نهم تا چهاردهم مجلس نماینده سيرجان بود.

مجلس شورای ملی ایران


در دوره‌هاي ششم و هفتم از سيرجان وکيل مجلس شد.


روابط خانوادگی


نام پدر

نام پسر

نام برادر

نام پدربزرگ

نام جدبزرگ


حسن مرآت اسفندیاری

تاریخ تولد ۱۲۶۲ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۲۶ه.ش.
محل درگذشت شهر تهران
ملیت کشور ایران
مدفن شهر نجف
در آرامگاه خانوادگی

توضیحات بیشتر:

در سال‌های پیش از مشروطه ضابطی دو بلوک را داشت. مدتی فرمانده و سرتیپ فوج کرمان شد. حسن مرات اسفندیاری بعد از مرگ پدرش عهده دار موقوفات خانوادگی در کرمان شد. مظفر بقایی در خاطراتش به اختلافش با او بر سر موقوفات اشاره می کند. اسماعیل رائین او را از اعضای لژهای فراماسونری خیام و کوروش می داند.
 


done in 0.0279 seconds