آخرین ویرایش : August 5, 2013

عبدالله عدل اسفندیاری

معروف به : عدل السلطنه

مناصب و مشاغل


نماینده

مجلس شورای ملی ایران

( از ۱۳۰۲ه.ش. تا ۱۳۰۴ه.ش. )
وکيل دوره چهارم از بم


روابط خانوادگی


نام پدر

نام پسر

نام برادر

نام پدربزرگ

نام جدبزرگ


عبدالله عدل اسفندیاری

تاریخ تولد ۱۲۶۵ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۴۲ه.ش.
محل درگذشت شهر کرمان
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:

عبدالله عدل اسفندیاری مردی شریف و خوشنام بود که در مناصب مختلف دولتی مانند حکومت جیرفت، ریاست اداره آمار کرمان و یزد، ریاست اداره کارگزینی وزارت کشاورزی، فرمانداری شهرهای بم، کاشان و کرمان خدمت کرد.


done in 0.0323 seconds