آخرین ویرایش : August 5, 2013

میرزا رستم خان اسفندیاری رفعت الدوله

مناصب و مشاغل


نماینده

مجلس شورای ملی ایران


وکيل دوره سوم و چهارم از جيرفت شد.


روابط خانوادگی


نام پدر

نام پسر

نام برادر

نام پدربزرگ


میرزا رستم خان اسفندیاری رفعت الدوله

تاریخ تولد ۱۲۳۶ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۲۲ه.ش.
محل درگذشت شهر تهران
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:

رستم خان ضابطی مالیات بلوکی کرمان را برعهده داشت.


done in 0.0281 seconds