آخرین ویرایش : August 11, 2013

مهدی شیبانی

مناصب و مشاغل


وزیر

استاندار

استان مازندران


در دولت هویدا به استانداری مازندران منصوب شد و به خرید و فروش زمین اشتغال داشت.


روابط خانوادگی


دارای رابطه خانوادگی با

مهدی نمازی


شیبانی با مهین نمازی دختر مهدی نمازی ازدواج کرد.


تاریخ تولد ۱۲۹۴ه.ش.
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • مئیر عزری اولین سفیر رسمی اسرائیل در ایران در خاطراتش ادعا کرده است علم نخست وزیر ایران به پیشنهاد تدی کولک، شهردار اورشلیم هنگام سفرش به تهران، مهدی شیبانی را به سرپرستی دستگاه جهانگردی کشور برگزید.
  • شیبانی یکی از اعضای شورای جشنهای ۲۵۰۰ ساله به ریاست جواد بوشهری بود. پرویز ثابتی مسئول امنیت داخلی ساواک در کتاب خاطرات خود که در امریکا منتشر شده است می گوید سپهبد ایادی از حامیان شیبانی و ارتشبد نصیری رییس ساواک از دوستان وی بود.

done in 0.053 seconds