آخرین ویرایش : August 11, 2013

حسین نواب

تحصیلات


محل تحصیل


مناصب و مشاغل


وزیر

وزارت امور خارجه ایران

( از ۱۳۳۱/۰۵ه.ش. تا ۱۳۳۱/۰۷ه.ش. )
در دولت دوم مصدق در اول مرداد 1331 ه.ش وزیر امور خارجه شد اما روز نوزدهم مهرماه 1331 ه.ش برکنار و حسین فاطمی جانشین او شد. علت این اقدام مصدق این بود كه حسین نواب كه آن روحیۀ مستقل اعضای جبهه ملی را نداشت، زیر بار قطع روابط سیاسی با دولت انگلستان نرفت.

سفیر

سفارت ایران در سوئد

( از ۱۳۳۷ه.ش. )

سفارت ایران در برزیل

( از ۱۳۳۴ه.ش. تا ۱۳۳۷ه.ش. )

وزیر مختار

کنسول


تاریخ تولد ۱۲۷۶ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۵۱ه.ش.
محل تولد شهر تهران
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:

حسین نواب فرزند حاجی دبیر خاقان بدایع نگار لیسانس حقوق گرفت و در سال 1297 ه.ش در دفتر مخصوص احمدشاه به خدمت پرداخت. سال بعد وارد خدمت دولت شد و در وزارت اقتصاد ملی، مشاور حقوقی شد. مدتی هم ریاست اداره کل امور کشور در وزارت کشور را برعهده داشت. سپس وارد خدمت وزارت امور خارجه شد و مدتی مدیر کتابخانه وزارتخانه بود و بعد رئیس اداره عهود و امور حقوقی شد. او ماموریت هایی در سفارت ایران در مسکو، لندن، واشنگتن، آرژانتین و سوئد انجام داد.


done in 0.0389 seconds