آخرین ویرایش : August 13, 2013

ملا عبداللطیف طسوجی

حوادث مهم زندگی


مهاجرت به

شهر نجف

( از ۱۲۶۴ه.ق. )
به سال 1264 ه.ق، محمد شاه درگذشت و ولیعهد با میرزا تقی خان امیر کبیر به تهران آمد. چون موکب شاه به قزوین رسید، حاجی ملا باشی به عذر پیری از امیر کبیر اجازۀ سفر عتبات گرفت و فرزند خود را به ناصرالدین شاه سپرد و خود عازم عتبات شد. سال ها در نجف معتکف بود.


آثار


مترجم

کتاب "هزار و یک شب"


طسوجی کتاب الف لیلة و لیله را در سال 1259 ه.ق به دستور شاهزاده بهمن میرزا، فرزند عباس میرزا نایب السلطنه، از عربی به فارسی در آورد و به جای اشعار عربی آن، میرزا سروش شمس الشعرا اصفهانی شعرهای پارسی سرود و این کتاب نخستین بار در سال 1261 ه.ق به خط میرزا علی خوشنویس در تبریز چاپ سنگی شد.


روابط خانوادگی


نام پسر

دارای رابطه خانوادگی با

مسعود میرزا ظل السلطان


ظل السلطان با دختر ملا عبداللطیف ازدواج کرد.


محل تولد شهر تبریز
ملیت کشور ایران
مدفن شهر نجف

توضیحات بیشتر:
  • عبداللطیف از یک خانوادۀ روحانی برخاست. فارسی و عربی و علوم دینی را فرا گرفت و به سلک روحانیان و اهل منبر درآمد و به دستور محمد شاه تعلیم و تربیت شاهزاده ناصرالدین میرزا ولیعهد را عهده دار گردید و با اینکه در آن زمان ملا باشی دیگری در تبریز بود، لقب ملا باشی گرفت و چون به حج رفت و باز آمد به حاجی ملا باشی معروف شد. 
  • به سال 1264 ه.ق، محمد شاه درگذشت و ولیعهد با میرزا تقی خان امیر کبیر به تهران آمد. حاجی ملا باشی و فرزند وی، حاجی میرزا محسن خان مظفرالملک، در این سفر در رکاب بودند. چون موکب شاه به قزوین رسید، حاجی ملا باشی به عذر پیری از امیر کبیر اجازۀ سفر عتبات گرفت و فرزند خود را به شاه سپرد و خود عازم عتبات شد. وی سالها در نجف معتکف بود و همانجا درگذشت. وفاتش به یقین پیش از سال 1297 ه.ق بوده است.

done in 0.0268 seconds