آخرین ویرایش : August 13, 2013

میرزا عبدالله خان انتظام الدوله یوشی

معروف به : سردار امجد

روابط خانوادگی


نام پسر

دارای رابطه خانوادگی با

محمد میرزا چایکار کاشف السلطنه


انتظام الدوله شوهر خواهر کاشف بود و به درخواست او ناصرالدین شاه اجازه بازگشت کاشف از پاریس را داد.

ناصر الدین شاه قاجار


عایشه خانم و لیلی خانم دو تن از همسران ناصرالدین شاه، خواهران انتظام الدوله بودند.

اسدالله میرزا نایب الایاله


انتظام الدوله با دختر اسدالله میرزا ازدواج کرد.توضیحات بیشتر:

ابتدا جزو عمله خلوت بود و سپس از پیشخدمت های ناصرالدین شاه شد. پس از ازدواج خواهرانش با شاه به حکومت مازندران و کمی بعد استرآباد رسید.


done in 0.0437 seconds