آخرین ویرایش : August 13, 2013

ابراهیم نوری انتظام‏ الدوله

روابط خانوادگی


نام همسر

نام پدر

دارای رابطه خانوادگی با

ناصر الدین شاه قاجار


با افتخار السلطنه کوچکترین دختر ناصرالدین شاه که دخترعمه اش هم بود، ازدواج کرد.توضیحات بیشتر:

ابراهیم نوری یگانه پسر سردارامجد بود که با افتخارالسلطنه دخترعمه اش ازدواج کرد و عروسی شاهانه‏ ای داشت. او اختیار میراث کلان پدری را در دست داشت اما پس از چند سال از ثروتش چیزی نماند. همسرش از او جدا شد و انتظام الدوله داماد سرخانه امام جمعه تهران شد. به تریاک معتاد شد و در خانه فخرالسلطنه، دختر امام جمعه مرد در حالی که فقط قریه امیرآباد نور برایش مانده بود که این ده کوچک را هم قسمتی فروخته بود و بقیه را در حیات خود به بچه ‏هایش داده بود. یک پسر (عباس امجدی) و چهار دختر (فخرالزمان، فخرایران، آفاق ‏الدوله و اشرف‏ الدوله) از او باقی ماند.


done in 0.0217 seconds