از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۱۳۹۲ه.ش.-


توضیحات بیشتر:

بانک اطلاعات رجال، زندگی و فعالیت های افراد مهم در عرصه سیاست، اجتماع و هنر، از ابتدای عصر قاجار تا پایان پهلوی را در قالبی نوین، برای استفاده محققین تاریخ ارائه می کند.

done in 0.0356 seconds