آخرین ویرایش : August 24, 2013

حسین خان اعتضاد الملک

مناصب و مشاغل


حاکم

منطقه سمنان

( ۱۲۸۷ه.ق. )

منطقه سمنان

( از ۱۳۰۶ه.ق. تا ۱۳۱۱ه.ق. )


روابط خانوادگی


نام پدر

نام برادر

دارای رابطه خانوادگی با

ناصر الدین شاه قاجار


اعتضادالملک همسر والیه دختر ناصرالدین شاه بود.


تاریخ درگذشت ۱۳۰۸ه.ق.
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • حسین خان ابتدا داماد میرزا آقاخان نوری بود سپس داماد ناصرالدین شاه شد.
  • در سال 1282 ه.ق به نیابت پدر خود، به ریاست توپخانه منصوب گردید.
  • در 1287 ه.ق لقب اعتضاد الملک گرفت.

done in 0.055 seconds