آخرین ویرایش : August 30, 2013

فخر الملوک

تاریخ تولد ۱۲۶۲ه.ق.
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • فخرالملوک اولین فرزند ناصرالدین شاه بود. مادرش گلین خانم دختر احمد علی میرزا (پسر نوزدهم فتحعلی شاه) اولین زن عقدی ناصرالدین شاه بود.
  • فخرالملوک طبع شعر داشته و فخری تخلص می نموده (علی قلی میرزا اعتضاد السلطنه هم فخری تخلص می کرده)
  • از کارهای فخر الملوک این بوده که در اعیاد تولد ناصرالدین شاه قصیده ای می ساخته و در حضور شاه می خوانده و از طرف شاه به عنوان صله، یک تکه جواهر می گرفته است.

done in 0.0431 seconds