آخرین ویرایش : September 3, 2013

محمد رضا آصف

مناصب و مشاغل


نماینده

مجلس شورای ملی ایران

( از ۱۳۲۸ه.ش. تا ۱۳۳۰ه.ش. )
دوره شانزدهم مجلس به جای پدرش، نماینده مجلس از سنندج شد.


روابط خانوادگی


نام پدر

نام پدربزرگ


تاریخ تولد ۱۲۸۵ه.ش.
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:

دارای تحصیلات قدیم در حدود متوسطه و ملاک بود.


done in 0.0209 seconds