از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۱۳۸۵ه.ش.۱۳۸۵ه.ش.


توضیحات بیشتر:

کتاب "قلب اسلام " اثر سید حسین نصر پس از حوادث یازده سپتامبر به منظور پاسخگویی به همین نیاز و در دفاع از اسلام حقیقی نوشته است. در این کتاب به زبانی ساده و در عین حال به بیانی پخته، آنگونه که برای مخاطب غیر متخصص نیز قابل استفاده باشد، شئون مختلف اعتقادات و تعالیم اسلام از مبحث توحید تا حق الناس و حق الله نخست معرفی و سپس حقیقت آنها بیان شده و در مواردی نیز به شبهات رایج در غرب درباره آنها پاسخ داده شده است.

دکتر نصر در این کتاب نشان می دهد که تفسیرهایی از قبیل تفسیر موسوم به بنیادگرایی از اسلام نسبتی با حقیقت آن ندارد. وی در پایان کتاب به این نتیجه می رسد که قلب اسلام یا حقیقت آن، اسلام قلبی است. اسلامی عارفانه که محجوب مانده است. به اعتقاد نصر قلب همه ادیان، دین قلبی است و در این مقام است که همه ادیان با یکدیگر متحد می شوند.خدای واحد، پیامبران متعدد؛ قلمرو اسلام : تسنن، تشیع، تصوف و برداشتهای سنت گرا؛ شرایع الهی و قوانین انسانی؛ شناخت امت و جامعه؛ رحمت و عشق، صلح و زیبایی؛ عدالت الهی و عدالت انسانی و مسولیتهای بشر و حقوق او، عناوین هفت فصل کتاب "قلب اسلام" هستند .

کتاب قلب اسلام از سوی سازمان تربیت و علوم و فرهنگ اسلامی (آیسیسکو) برگزیده جایزه تحقیقات اسلامی شد.

done in 0.043 seconds