آخرین ویرایش : September 10, 2013

کیومرث میرزا عمید الدوله

مناصب و مشاغل


حاکم

منطقه کرمان

( از ۱۲۷۵ه.ق. )
کیومرث میرزا در سال 1275 ه.ق با وزارت محمداسماعیل خان وکیل ­الملک به حکومت کرمان منصوب شد و چندسال در این مقام برقرار بود.


روابط خانوادگی


نام پدر

نام پدربزرگ

دارای رابطه خانوادگی با

محمد شاه قاجار


عمیدالدوله، احترام‌الدوله دختر محمدشاه را به همسری گرفت.done in 0.0469 seconds