آخرین ویرایش : September 17, 2013

ملا محمد علی زنجانی

معروف به : حجت

تحصیلات


محل تحصیل

شهر نجف


محمدعلی زنجانی از شاگردان شریف العلما مجتهد مازندرانی بود.


مناصب و مشاغل


مبلغ

فرقه بابیه


زمانی که محمدشاه درگذشت، ملامحمدعلی به زنجان برگشت و علناً مردم را به آیین باب خواند و مرام اشتراک در اموال را در پیش گرفت و در مدتی کوتاه یازده هزار تن از طبقات فقیر و محروم به دورش جمع شدند و به او لقب حجت دادند.


حوادث مهم زندگی


رهبر

شورش بابیه زنجان

( از ۱۲۶۵/۰۷ه.ق. تا ۱۲۶۵/۱۲ه.ق. )
بابیه زنجان به رهبری ملامحمدعلی زنجانی تجمع کردند، ناصرالدین شاه دایی‏ اش، امیر اصلان خان مجدالدوله را به حکمرانی زنجان فرستاد تا ملامحمدعلی را هم دستگیر و راهی تهران کند اما کاری پیش نبرد تا آنجا که در پی واقعه ‏ای، در روز جمعه ماه رجب سال 1265 ه.ق پیروان بابیه به زندان شهر حمله کردند. شهر به هیجان آمد. دو ثلث شهر که پیروان ملامحمدعلی بودند مسلح شدند و به ثلث دیگر حمله و شهر را تصرف کردند. زد و خورد میان قشون دولتی و پیروان بابیه، پنج ماه طول کشید.
ملامحمد علی زنجانی و یارانش در قلعه علیمردان خان تجمع کردند و به مقاومت ادامه دادند. ملامحمدعلی، فرخ خان یکی از صاحب ‏منصبان سپاه دولتی را به بهانه صلح به قلعه کشید و او و صد همراهش را با ناجوانمردی کشت.سرانجام ملامحمدعلی در جنگ تیری خورد و بنا به وصیتش با لباس و سلاح دفنش کردند. قشون دولتی پس از فتح قلعه، جسدش را بیرون آوردند و به دُم استری بستند و در شهر گرداندند و پیش حیوانات درنده انداختند. قشون دولتی اسیران و امان خواستگان را کشتند. سه هزار نفر در این واقعه کشته شدند.


تاریخ تولد ۱۲۲۷ه.ق.
تاریخ درگذشت ۱۲۶۵/۱۲ه.ق.
محل تولد شهر زنجان
محل درگذشت شهر زنجان
قلعه علیمردان خان
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • پدرش ملا عبدالرحیم زنجانی از علمای زنجان بود. پدر در پرورش وی نهایت دقت را به عمل آورد و او را برای تحصیل به نجف فرستاد. بعد از اتمام تحصیلات به ایران بازگشت و مجلس درس و وعظ گسترد.
  • به قدری فتوای عجیب (چون پاک بودن منی و جواز سجده بر بلور و...) صادر کرد که فقهای زنجان از او به محمدشاه شکایت کردند و به تهران فراخوانده شد. در خانه محمدخان کلانتر میهمان تحت نظر بود. علی محمد باب به او نامه نوشت و به کیش خود فراخواندش و او ایمان آورد.
  • پس از مرگ محمدشاه به زنجان برگشت و علناً مردم را به آیین باب خواند. همزمان با شورش قلعه طبرسی، رهبر شورش بابیه در زنجان شد و پس از پنج ماه جنگ و جدال با قشون دولتی کشته شد.

done in 0.0244 seconds