آخرین ویرایش : September 17, 2013

شیخ علی ترشیزی

معروف به : عظیم

مناصب و مشاغل


مبلغ

فرقه بابیه


نایب باب در تهران بود.


سایر موارد


نام استادان وی


تاریخ درگذشت ۱۲۶۸ه.ق.
محل درگذشت شهر تهران
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:

به باب گروید و چند سالی نایب باب در تهران بود. پس از واقعه ترور ناصرالدین شاه دستگیر و حبس شد و چون روحانی بود به مجلس روحانیون برده شد و آنها حکم به قتلش دادند.


done in 0.083 seconds