آخرین ویرایش : September 17, 2013

میرزا حسین بهاءالله نوری

مناصب و مشاغل


موسس

فرقه بهاییت


میرزا حسینعلی در آیین باب تغییراتی داد و آن را معتدل‏تر کرد تا آنجا که اکثریت بابیان را به خود جلب کرد و کتاب او «اقدس» بر «بیان» کتاب سید باب برتری یافت و سرانجام دعوی پیغمبری کرد و آیینی جدید به وجود آورد. (با آن که باب در کتابش «بیان» به صراحت نوشته که آیین او به تعداد سال‏های حروف «المشعاث»- دوهزار و اندی سال- پایدار می‏ماند و پیامبری نیست)
شهر عکا مرکز این دین جدید قرار گرفت.

مبلغ


حوادث مهم زندگی


رهبر


روابط خانوادگی


نام برادرتوضیحات بیشتر:
  • پس از تبعید سران بابیه، به بغداد و توقف دوازده ساله آنان در آن دیار، تنش ‏های درونی این فرقه سیاسی- مذهبی رخ نشان داد. بر اساس وصیت باب، میرزا حسین وکالت برادرش میرزا یحیی «صبح ازل» را برعهده داشت و بنابر توصیه سید باب، وظیفه ‏اش این بود که میرزا یحیی را از دید همگان پنهان دارد و میانجی میان او و مردمان باشد. اما پس از تبعید به بغداد و سپس استانبول و سپس «ادرنه» میرزا حسین بر آن شد که خود دعوی جانشینی سید باب را آشکار کند.
  • از آن پس درگیری‏ های خونینی میان دو برادر و هوادارانشان درگرفت تا آنجا که دولت عثمانی واکنش نشان داد و میرزا حسین علی بها را به «عکا» و میرزا یحیی صبح ازل را به قبرس تبعید کرد.
  • پس از مرگ او نیز میان پسر بزرگش عباس افندی ملقب به «غصن اعظم» و برادر کوچکترش میرزا محمد علی ملقب به «غصن اکبر» نیز درگیری و خشونت رخ داد.

done in 0.0252 seconds