از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۱۳۲۷ه.ق.۱۳۲۷ه.ق.


توضیحات بیشتر:

تنبیه‌الامة و تنزیه‌الملة معروف ترین اثرعلامه نائینی است که آن را در ربیع‌الاول ۱۳۲۷ (پس از به توپ بستن مجلس شورای ملی و پیش از فتح تهران توسط مشروطه‌خواهان) نوشت و در همان سال در بغداد به چاپ رساند.

done in 0.0249 seconds