آخرین ویرایش : December 14, 2011

جمال عبدالناصر

سایر موارد


مرتبطین

عبدالسلام محمد عارف الجمیلی


به طور کلی عارف با جمال عبدالناصر روابط نزدیکی داشت و برای اتحاد ممالک عرب و به ویژه اتحاد با مصر تلاش زیادی میکرد . علیرغم این در ژولای 1965 وزرای ناصریست از کابینه استعفا دادند .


ملیت کشور مصر

done in 0.0225 seconds