آخرین ویرایش : October 20, 2013

علی اقبال

مناصب و مشاغل


نماینده

مجلس شورای ملی ایران

( از ۱۳۰۷ه.ش. تا ۱۳۲۵ه.ش. )
علي اقبال در دوره هاي هفتم و هشتم مجلس شوراي ملي به ترتيب از حوزه هاي انتخابيه بيرجند (قائنات) و درگز به مجلس راه يافت. در دوره هاي نهم و پانزدهم به عنوان نماينده مردم شهر کاشمر در مجلس حضور داشت و طي دوره هاي دهم، يازدهم، دوازدهم، سيزدهم و چهاردهم مجلس شوراي ملي از حوزه انتخابيه مشهد در مجلس شوراي ملي حضور يافت.


روابط خانوادگی


نام پدر

نام برادر

نام خواهر


تاریخ تولد ۱۲۷۸ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۵۱/۰۶/۰۵ه.ش.
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • علی اقبال بزرگترین فرزند میرزا ابوتراب نه دوره پیاپی (از دوره هفتم تا پایان دوره پانزدهم) به عنوان نماینده در مجلس شورای ملی حضور داشت.
  • علی اقبال از نزدیکترین دوستان و هواداران قوام بود و طی دهه 1320ش از مهمترین کارگردانان مجلس شورای ملی محسوب می شد.
  • اقبال از اوایل دهه 1330ش و کنار رفتن قوام، در عرصه سیاسی کشور نقشی برعهده نگرفت.

done in 0.05 seconds