آخرین ویرایش : October 20, 2013

احمد اقبال

تحصیلات


محل تحصیل


مناصب و مشاغل


سفیر

سفارت ایران در یوگسلاوی

( از ۱۳۴۱/۱۰ه.ش. تا ۱۳۴۶/۰۵ه.ش. )

سفارت ایران در نروژ

( از ۱۳۴۷/۰۵ه.ش. تا ۱۳۵۲/۰۷ه.ش. )

سفارت ایران در هلند

( از ۱۳۵۴/۰۳ه.ش. تا ۱۳۵۵/۰۷ه.ش. )

وزیر مختار

سفارت ایران در چکسلواکی

( از ۱۳۳۸/۰۳ه.ش. تا ۱۳۳۹/۰۲ه.ش. )

دبیر

سفارت ایران در سوئیس

( از ۱۳۲۴ه.ش. تا ۱۳۲۶/۰۵ه.ش. )
وابسته سپس دبیر در برن

سفارت ایران در فرانسه

( از ۱۳۲۶/۰۶ه.ش. تا ۱۳۲۹/۰۶ه.ش. )
دبیر دوم

سفارت ایران در فرانسه

( از ۱۳۳۲/۰۹ه.ش. تا ۱۳۳۳/۰۳ه.ش. )

معاون

وزارت امور خارجه ایران

( از ۱۳۵۲/۰۹ه.ش. تا ۱۳۵۴/۰۳ه.ش. )
معاونت پارلمانی


روابط خانوادگی


نام پدر

نام برادر

نام خواهر


تاریخ تولد ۱۲۹۵ه.ش.
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • در سال 1322 ه.ش به استخدام وزارت امور خارجه درامد و در 1355 ه.ش بازنشسته شد اما بازنشستگی اش لغو شد و در اول اسفند 1357 ه.ش حقوق بازنشستگی اش بار دیگر برقرار شد.

done in 0.058 seconds