آخرین ویرایش : October 20, 2013

عبدالوهاب اقبال

مناصب و مشاغل


نماینده

مجلس شورای ملی ایران

( از ۱۳۲۵ه.ش. تا ۱۳۲۹ه.ش. )
در دوره شانزدهم قانونگذاری که برادرش وزیر کشور بود، از کاشمر وکیل شد. در دوره هفدهم نیز وکالت داشت.

استاندار


روابط خانوادگی


نام پدر

نام برادر

نام خواهر


تاریخ تولد ۱۲۸۵ه.ش.
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • عبدالوهاب مانند پدر به کار ملکداری و اجاره داری مشغول بود.
  • مدتی شهردار مشهد شد.
  • دو دوره نماینده مجلس شورای ملی بود.
  • مدتی نیابت استانه حضرت معصومه بود.
  • با مصدق دوستی داشت.

done in 0.057 seconds