آخرین ویرایش : November 19, 2013

شهناز پهلوی

روابط خانوادگی


نام همسر

اردشیر زاهدی

( از ۱۳۳۶ه.ش. تا ۱۳۴۳ه.ش. )
به دلیل اختلافات پس از مدتی به خواست شهناز از او جدا شد اما همچنان از افراد نزدیک به محمدرضا شاه بود. او از شهناز پهلوی دختری به نام مهناز دارد و بعد از جدائی از شهناز دیگر ازدواج نکرد.

نام پدر

نام مادر

نام پدربزرگ


تاریخ تولد ۱۳۱۹/۰۸ه.ش.
ملیت کشور ایران

done in 0.0494 seconds