آخرین ویرایش : November 29, 2013

عبدالحمید ثقفی متین السلطنه

تحصیلات


محل تحصیل


مناصب و مشاغل


نماینده

مجلس شورای ملی ایران

( از ۱۳۲۷ه.ق. تا ۱۳۲۹ه.ق. )
وکیل دوره دوم مجلس که مدتی نایب رییس مجلس بود.

مدیر

وزارت مالیه ایران(دوره قاجار)


در 1330 ه.ق به وزارت مالیه رفت و خزانه ‏دار كل شد. در این سمت در مظان اتهام قرار گرفت. محاكمه‏ اى برایش ترتیب دادند كه در نتیجه از خدمت دولتى منفصل شد.

مدیر مسئول

روزنامه طلوع (چاپ بوشهر)روزنامه عصر جدید (چاپ تهران)


روزنامه‏ عصر جدید برخلاف سایر جراید همزمان خود، حاوى مطالب جدى بود. دكتر اعلم‏ الدوله در هر شماره چند مقاله مى ‏نوشت. این روزنامه در محافل سیاسى آن روز تأثیر زیادى مى‏ گذاشت و دولت‏ ها به مطالب آن با حساسیت توجه داشتند.


حوادث مهم زندگی


ترور شده توسط

کمیته مجازات

( ۱۳۳۵ه.ق. )
در سال 1335 ه.ق عده‏ اى از افراد كمیته‏ تروریستى مجازات به دفتر او ریختند و به ضرب چند گلوله او را از پاى درآوردند.


روابط خانوادگی


نام برادر


تاریخ درگذشت ۱۳۳۵ه.ق.
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • فرزند حاج میرزا عبدالباقی. قسمتی از تحصیلات خود را در تهران انجام داد، بعد به لندن رفت و چند سال در علوم مختلف تحصیل کرد.
  • پس از مراجعت به ایران، در اداره کل گمرک استخدام شد و به بوشهر رفت.
  • قبل از مشروطه، نخستین چاپخانه بوشهر به نام "مظفری" را در آنجا راه اندازی و روزنامه‏ طلوع را انتشار می ‏داد.
  • از بوشهر مأمور مشهد شد. در انتخابات دوره‏ دوم به وکالت مجلس برگزیده شد و مدتی نایب ‏رئیس مجلس بود.
  • مجلس که پایان یافت، به وزارت مالیه رفت و خزانه ‏دار کل شد.
  • پس از مدتی روزنامه ‏ای به نام عصر جدید انتشار داد که با اقبال روبرو شد.

done in 0.0336 seconds