آخرین ویرایش : December 1, 2013

عبدالرحمن النقیب

معروف به : کیلانی

مناصب و مشاغل


نخست وزیر

حکومت پادشاهی عراق

( از ۱۹۲۰م. تا ۱۹۲۲م. )

عبدالرحمن النقیب اولین رئیس حکومت موقت عراق در سال 1920 و همچنین اولین نخست وزیر عراقی در عهد ملک فیصل اول بود.
او اولین کابینه خود را در 25 اکتبر 1920 تشکیل و در 23 آگست 1921 استعفا داد.
کابینه دوم خود را در 10 سپتامبر 1921 تشکلیل داده و در 19 آگست 1922 استعفا داد.
آخرین کابینه خود را نیز در 28 سپتامبر 1922 تشکیل داد و سرانجام با استعفا 16 نوامبر 1922 از سیاست کناره گرفت.

شهردار


عبدالرحمن النقیب

تاریخ تولد ۱۸۴۱م.
تاریخ درگذشت ۱۹۲۷م.
محل تولد شهر بغداد
ملیت کشور عراق
پیرو فرقه قادری

توضیحات بیشتر:
  • وی پدر معنوی فرقه قادریه و ناظر بر اوقاف قادریه بود.
  • از دیگر مناصب او میتوان به ریاست اشراف بغداد اشاره کرد.

done in 0.0488 seconds