از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
--
--
۱۸۹۲م.۱۸۹۲م.
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
-۱۹۳۶م.
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--


توضیحات بیشتر:

این شهر مرکز استان دیاله عراق است.

done in 0.0826 seconds