آخرین ویرایش : August 5, 2014

جابر المبارک الحمد الصباح

مناصب و مشاغل


نخست وزیر

حکومت کویت

( از ۲۰۱۱/۱۲/۰۴م. )

وزیر

وزارت دفاع کویت

( از ۲۰۰۶/۰۲/۰۷م. تا ۲۰۱۱/۱۲/۰۴م. )

وزارت کار و امور اجتماعی کویت

( از ۱۹۸۶م. تا ۱۹۸۸م. )

وزارت اطلاع رسانی کویت

( از ۱۹۸۸/۰۱/۲۸م. تا ۱۹۹۰/۱۱/۲۴م. )

وزارت کشور کویت

( از ۲۰۰۶/۰۲/۰۷م. تا ۲۰۰۸/۰۵/۲۸م. )

حاکم

استان حولی

( از ۱۹۷۹/۰۳/۱۹م. تا ۱۹۸۵م. )

استان احمدی

( از ۱۹۸۵م. تا ۱۹۸۶م. )

کارمند


جابر المبارک الحمد الصباح

تاریخ تولد ۱۹۴۲/۰۱/۰۵م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد شهر کویت
ملیت کشور کویت
پیرو مذهب سنی

توضیحات بیشتر:
  • ۲ همسر و ۹ فرزند دارد.

done in 0.0296 seconds