آخرین ویرایش : September 2, 2014

روحی فتوح

مناصب و مشاغل


رئیس جمهور

حکومت خود گردان فلسطین ( PNA )


طبق قوانین فلسطین او باید به مدت 60 روز حکومت را اداره می کرد و پس از آن رئیس جمهور طی یک انتخابات تعیین می شد پس از رأی گیری در ژانویه 2005 و پیروزی محمود عباس در انتخابات دوره ریاست جمهوری او به پایان رسید .

وزیر

نماینده

مجلس قانونگذاری فلسطین


عضو هیئت رئیسه

رئیس

مجلس قانونگذاری فلسطین

( از ۲۰۰۴/۰۳/۱۰م. تا ۲۰۰۶/۰۲/۱۶م. )


گرایشات


عضو

گروه فتح

( از ۱۹۶۸م. )


حوادث مهم زندگی


مهاجرت به


تاریخ تولد ۱۹۴۹/۰۸/۲۳م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
ملیت کشور فلسطین
پیرو مذهب سنی

done in 0.0491 seconds