آخرین ویرایش : December 2, 2014

ابراهیم ابن پیر نظر(میر)

ملیت کشور عراق
قومیت کرد

توضیحات بیشتر:

او دومین مؤسس خانواده «بابان»است ، او بر قسمت اعظم سرزمین بابان حاکمیت داشت که معاصر با دوره شاه اسماعیل صفوی بود . وی توسط «سلیمان بیک» که در قسمت دیگری از سرزمین «بابان» حکومت می کرد کشته شد .


done in 0.0203 seconds