آخرین ویرایش : December 5, 2014

ابراهیم احمد محمد علی ملا الحصکفی


توضیحات بیشتر:

وی ادیب و مدرس ادبیات است ، جد پدرش قاضی القضات در شهر تبریز بوده است .


done in 0.0252 seconds