آخرین ویرایش : December 5, 2014

ابراهیم اسماعیل

مناصب و مشاغل


سردبیر

روزنامه «الملعب»

( از ۱۹۶۳م. )

روزنامه «الریاضی»

( از ۱۹۷۰م. )

کارمند

روزنامه «الاخاء»

( از ۱۹۴۸م. )
آغاز فعالیت با تحقیق و پژوهش پیرامون اوضاع و شرایط و احوال مردم

روزنامه «الحریه»

( از دهه ۱۹۵۰م. )
فعالیت با نام مستعار برهوم


تاریخ تولد ۱۹۲۶م.
تاریخ درگذشت ۱۹۸۵م.
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:
  • او در زمینه روزنامه نگاری برای مطبوعات ورزشی پیشگام و مؤسس بخش های ورزشی در مطبوعات متعدد عراقی بود . او دز تأسیس بخش ورزشی در خبرگزاری العراقیه مشارکت داشت .

done in 0.0255 seconds