آخرین ویرایش : December 17, 2014

ابراهیم الشیخ محمد الشیخ عبدالکریم


توضیحات بیشتر:

وی شیخ قبیله «سادات برزنجی» ساکن در استان التأمیم و منسوب به سادات است .


done in 0.0684 seconds