از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
--
--
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
-۱۹۳۲م.
--
--
--
--
--
--
--
--
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
-۱۹۷۹م.
--
-۱۹۷۷م.
--
--
--
-۱۲۴۳ه.ش.
--
--
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
۱۳۲۹ه.ش.۱۳۳۲ه.ش.
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
-۱۸۸۳م.
--
--
۱۹۶۰م.-


توضیحات بیشتر:

پاریس پایتخت کشور فرانسه، مرکز و یکی از شهرستان‌های ناحیه ایل-دو-فرانس است.

done in 0.2074 seconds