از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۱۳۱۳ه.ش.۱۳۲۰ه.ش.
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
--
--
--
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
-۱۹۷۴-۰۸-۳۱م.
-۱۹۷۲م.
-۱۹۷۴م.
-۱۹۸۱-۰۲-۰۵م.
-۱۹۷۹-۰۶م.
--
--
--
--
۱۹۶۵م.۱۹۶۵م.
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
-۱۹۹۰م.
--
--
--
-۱۹۵۶م.
--
--
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۱۹۳۶م.۱۹۳۷م.
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
۱۹۵۹م.-


توضیحات بیشتر:

بیروت بزرگ‌ترین شهر و پایتخت کشور لبنان، شهری بندری است که بر روی دماغه‌ای درکنار دریای مدیترانه قرار گرفته‌است.

done in 0.1243 seconds