از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
--
--
--
--
۱۳۵۳ه.ق.۱۳۶۰ه.ق.
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۱۲۸۵ه.ش.۱۳۲۴ه.ش.
۱۲۸۷ه.ش.۱۲۸۷ه.ش.
۱۲۸۷ه.ش.۱۲۸۷ه.ش.
۱۲۸۷ه.ق.۱۲۸۷ه.ق.
۱۲۸۸-۰۲-۱۰ه.ش.۱۲۸۸-۰۲-۱۰ه.ش.
۱۲۸۹ه.ش.۱۲۸۹ه.ش.
۱۲۹۲-۰۷-۱۳ه.ق.۱۲۹۲-۰۷-۱۳ه.ق.
۱۲۹۳-۰۳-۱۱ه.ق.۱۲۹۳-۰۳-۱۱ه.ق.
۱۲۹۴ه.ش.۱۲۹۴ه.ش.
۱۲۹۴ه.ش.۱۲۹۴ه.ش.
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۱۳۲۳ه.ق.۱۳۳۰ه.ق.
۱۳۲۳ه.ق.-
۱۳۲۶-۰۳ه.ق.۱۳۲۶-۰۵-۰۴ه.ق.
۱۳۳۰ه.ق.۱۳۳۰ه.ق.


توضیحات بیشتر:

تهران بزرگ‌ترین شهر و پایتخت ایران و مرکز استان تهران است. این شهر یکی از بزرگ‌ترین شهرهای غرب آسیا و بیست و هفتمین شهر بزرگ دنیا است. شهر تهران، در شمال کشور ایران و جنوب دامنه رشته‌رکوه البرز واقع شده‌است.

done in 0.525 seconds