از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
--
--
--
--
۱۳۵۳ه.ق.۱۳۶۰ه.ق.
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۱۲۳۴ه.ش.۱۲۳۴ه.ش.
۱۲۳۶ه.ش.۱۲۳۶ه.ش.
۱۲۴۳ه.ش.۱۲۴۳ه.ش.
۱۲۴۷ه.ش.۱۲۴۷ه.ش.
۱۲۵۱ه.ش.۱۲۵۱ه.ش.
۱۲۵۱ه.ش.۱۲۵۱ه.ش.
۱۲۵۲ه.ش.۱۲۵۲ه.ش.
۱۲۵۲ه.ش.۱۲۵۲ه.ش.
۱۲۵۳ه.ش.۱۲۵۳ه.ش.
۱۲۵۶ه.ش.۱۲۵۶ه.ش.
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
-۲۰۰۹م.
--
--
--
-۱۳۱۹ه.ش.
-۱۲۹۰-۰۱ه.ق.
--
--
--
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۱۳۲۳ه.ق.۱۳۳۰ه.ق.
۱۳۲۳ه.ق.-
۱۳۲۶-۰۳ه.ق.۱۳۲۶-۰۵-۰۴ه.ق.
۱۳۳۰ه.ق.۱۳۳۰ه.ق.


توضیحات بیشتر:

تهران بزرگ‌ترین شهر و پایتخت ایران و مرکز استان تهران است. این شهر یکی از بزرگ‌ترین شهرهای غرب آسیا و بیست و هفتمین شهر بزرگ دنیا است. شهر تهران، در شمال کشور ایران و جنوب دامنه رشته‌رکوه البرز واقع شده‌است.

done in 0.3098 seconds