از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
--
--
--
--
۱۳۵۳ه.ق.۱۳۶۰ه.ق.
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۱۲۷۴ه.ش.۱۲۷۴ه.ش.
۱۲۷۵ه.ش.۱۲۷۵ه.ش.
۱۲۷۵ه.ش.۱۲۷۵ه.ش.
۱۲۷۶ه.ش.۱۲۷۶ه.ش.
۱۲۷۹ه.ش.۱۲۷۹ه.ش.
۱۲۸۱-۱۱-۲۹ه.ش.۱۲۸۱-۱۱-۲۹ه.ش.
۱۲۸۱ه.ش.۱۲۸۱ه.ش.
۱۲۸۱ه.ش.۱۲۸۱ه.ش.
۱۲۸۳ه.ش.۱۲۸۳ه.ش.
۱۲۸۵ه.ش.۱۲۸۵ه.ش.
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۱۳۲۳ه.ق.۱۳۳۰ه.ق.
۱۳۲۳ه.ق.-
۱۳۲۶-۰۳ه.ق.۱۳۲۶-۰۵-۰۴ه.ق.
۱۳۳۰ه.ق.۱۳۳۰ه.ق.


توضیحات بیشتر:

تهران بزرگ‌ترین شهر و پایتخت ایران و مرکز استان تهران است. این شهر یکی از بزرگ‌ترین شهرهای غرب آسیا و بیست و هفتمین شهر بزرگ دنیا است. شهر تهران، در شمال کشور ایران و جنوب دامنه رشته‌رکوه البرز واقع شده‌است.

done in 0.305 seconds