از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
--
--
--
--
۱۳۵۳ه.ق.۱۳۶۰ه.ق.
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
--
--
--
--
--
۱۲۲۲ه.ش.۱۲۲۲ه.ش.
۱۲۲۷ه.ش.۱۲۲۷ه.ش.
۱۲۳۰ه.ق.۱۲۳۰ه.ق.
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۱۳۲۱-۰۳-۳۰ه.ش.۱۳۲۱-۰۳-۳۰ه.ش.
۱۳۲۱-۱۲-۲۴ه.ق.۱۳۲۱-۱۲-۲۴ه.ق.
۱۳۲۱ه.ش.۱۳۲۱ه.ش.
۱۳۲۲ه.ش.۱۳۲۲ه.ش.
۱۳۲۴-۱۱-۲۳ه.ش.۱۳۲۴-۱۱-۲۳ه.ش.
۱۳۲۷ه.ق.۱۳۲۷ه.ق.
۱۳۲۸-۰۹-۲۷ه.ش.۱۳۲۸-۰۹-۲۷ه.ش.
۱۳۲۸ه.ش.۱۳۲۸ه.ش.
۱۳۲۹-۰۴-۲۱ه.ش.۱۳۲۹-۰۴-۲۱ه.ش.
۱۳۲۹ه.ش.۱۳۲۹ه.ش.
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۱۳۲۳ه.ق.۱۳۳۰ه.ق.
۱۳۲۳ه.ق.-
۱۳۲۶-۰۳ه.ق.۱۳۲۶-۰۵-۰۴ه.ق.
۱۳۳۰ه.ق.۱۳۳۰ه.ق.


توضیحات بیشتر:

تهران بزرگ‌ترین شهر و پایتخت ایران و مرکز استان تهران است. این شهر یکی از بزرگ‌ترین شهرهای غرب آسیا و بیست و هفتمین شهر بزرگ دنیا است. شهر تهران، در شمال کشور ایران و جنوب دامنه رشته‌رکوه البرز واقع شده‌است.

done in 0.4334 seconds