از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
--
--
--
--
۱۳۵۳ه.ق.۱۳۶۰ه.ق.
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۱۳۲۹ه.ق.۱۳۲۹ه.ق.
۱۳۲۹ه.ق.۱۳۲۹ه.ق.
۱۳۳۰ه.ش.۱۳۳۰ه.ش.
۱۳۳۳-۰۴ه.ش.۱۳۳۳-۰۴ه.ش.
۱۳۳۳ه.ش.۱۳۳۳ه.ش.
۱۳۳۳ه.ق.۱۳۳۳ه.ق.
۱۳۳۴-۱۰ه.ش.۱۳۳۴-۱۰ه.ش.
۱۳۳۴ه.ش.۱۳۳۴ه.ش.
۱۳۳۵ه.ق.۱۳۳۵ه.ق.
۱۳۳۵ه.ق.۱۳۳۵ه.ق.
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
۱۳۰۸ه.ش.۱۳۰۸ه.ش.
۱۳۳۵ه.ق.۱۳۳۵ه.ق.
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۱۳۲۳ه.ق.۱۳۳۰ه.ق.
۱۳۲۳ه.ق.-
۱۳۲۶-۰۳ه.ق.۱۳۲۶-۰۵-۰۴ه.ق.
۱۳۳۰ه.ق.۱۳۳۰ه.ق.


توضیحات بیشتر:

تهران بزرگ‌ترین شهر و پایتخت ایران و مرکز استان تهران است. این شهر یکی از بزرگ‌ترین شهرهای غرب آسیا و بیست و هفتمین شهر بزرگ دنیا است. شهر تهران، در شمال کشور ایران و جنوب دامنه رشته‌رکوه البرز واقع شده‌است.

done in 0.4109 seconds