از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
--
--
--
--
۱۳۵۳ه.ق.۱۳۶۰ه.ق.
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۱۳۲۴ه.ق.۱۳۲۴ه.ق.
۱۳۲۶ه.ش.۱۳۲۶ه.ش.
۱۳۲۶ه.ش.۱۳۲۸ه.ش.
۱۳۳۳ه.ش.۱۳۳۳ه.ش.
۱۳۵۰-۰۸ه.ش.۱۳۵۰-۰۸ه.ش.
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۱۳۳۶ه.ق.۱۳۳۶ه.ق.
۱۳۴۳-۰۴-۲۱ه.ش.۱۳۴۳-۰۴-۲۱ه.ش.
۱۳۴۵ه.ش.۱۳۴۵ه.ش.
۱۳۴۷-۰۸-۲۴ه.ش.۱۳۴۷-۰۸-۲۴ه.ش.
۱۳۴۷-۰۸-۲۶ه.ش.۱۳۴۷-۰۸-۲۶ه.ش.
۱۳۵۰-۰۴-۱۳ه.ش.۱۳۵۰-۰۴-۱۳ه.ش.
۱۳۵۰-۰۹-۲۱ه.ش.۱۳۵۰-۰۹-۲۱ه.ش.
۱۳۵۰-۰۹-۲۷ه.ش.۱۳۵۰-۰۹-۲۷ه.ش.
۱۳۵۰ه.ش.۱۳۵۰ه.ش.
۱۳۵۲ه.ش.۱۳۵۲ه.ش.
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
-۱۳۲۶-۰۵-۰۴ه.ق.
--
۱۲۱۸ه.ق.-
۱۲۵۳ه.ش.۱۲۵۴ه.ش.
۱۲۷۳ه.ق.-
۱۳۰۴ه.ش.-
۱۳۱۰ه.ق.-
۱۳۱۴ه.ق.۱۳۱۵ه.ق.
۱۳۱۷ه.ق.-
۱۳۱۸ه.ق.۱۳۲۱ه.ق.


توضیحات بیشتر:

تهران بزرگ‌ترین شهر و پایتخت ایران و مرکز استان تهران است. این شهر یکی از بزرگ‌ترین شهرهای غرب آسیا و بیست و هفتمین شهر بزرگ دنیا است. شهر تهران، در شمال کشور ایران و جنوب دامنه رشته‌رکوه البرز واقع شده‌است.

done in 0.4235 seconds